Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

Radomir Isaković, univ.dipl.inž.el. / Alojzij Zupanc, dipl.inž.el. / Sašo Škorjanc, univ.dipl.inž.el.

Namen izobraževanja je predstaviti vsebino in namen:

(1a) Pravilnika o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in transformatorskih postaj, vključno s pripadajočimi standardi (Ur. l. RS št. 90/15) 

(1b) Priporočila EZS TPR-01-2016 Zaščita nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj,

(2) Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Ur. l. RS št. 21/20).

 1. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za zaščito NN omrežja ter za pripadajoče transformatorske postaje pred električnim udarom, tokovno preobremenitvijo in prenapetostjo.

Sam pravilnik vsebuje le 15 členov. Pomembno je, da so v pravilniku citirani standardi, po katerih se je potrebno ravnati, da se izpolnijo zahteve iz pravilnika. Ti standardi so:

– SIST EN 61936-1 Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV – 1. del: Skupna pravila; 

– SIST EN 50522 Ozemljitve elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti; 

– SIST HD 60364-4-41 Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred električnim  udarom;

– SIST HD 60364-4-442 Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-442. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita nizkonapetostnih inštalacij pred trenutnimi prenapetostnimi zaradi zemeljskega stika v visokonapetostnem sistemu in zaradi napak v nizkonapetostnem sistemu.

Pravilnik v med drugim vsebuje tudi določila in izjeme, ki jih posamezni navedeni standardi ne zajemajo.

 2. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje in zahteve za graditev, varno obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov.

Uporablja se za novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževalna dela v javno korist za:

- EENN distribucijske vode,

- EENN priključne vode,

- EENN vode v industriji, razen če predpis, ki ureja zahteve za nizkonapetostne instalacije v stavbah, ne določa drugače.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj