Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Predstavitev vsebine Priročnika za projektiranje in evidentiranje stavb ter njihovo pravno urejanje (priročnik za projektante in geodete)

mag. Marijana Vugrin, univ.dipl.inž.geod.


V fazi vpisa stavbe v kataster nepremičnin se evidentirajo določeni podatki po dejanskem stanju, na podlagi pravil, ki jih določa Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) in njegovi podzakonski akti ter katalog stavb (dokument, ki ga definira ZKN kot dokument, ki ga Geodetska uprava objavi na svojih spletnih straneh, podobno kot tehnična smernica v povezavi z gradbenim zakonom). Podatki, ki se izkazujejo o stavbi v katastru nepremičnin in elaboratu za izvedbo sprememb, se v kar nekaj primerih tudi določajo v projektni dokumentaciji z enakimi ali podobnimi termini, vendar vsebinsko definirano drugače. Prav to pa povzroča težave pri pridobivanju uporabnih dovoljenj (primer: v projektni dokumentaciji je npr. kot najvišja točka stavbe opredeljeno sleme, za potrebe evidentiranja pa najvišji zidan del – dimnik, ….). Poleg tega med seboj nista usklajena uredba o razvrščanju objektov in šifrant dejanskih rab delov stavbe, niti ni izvedena »prevedbena tabela« kot je bila, sicer brez sodelovanja geodetske stroke, podana v Tehnični smernici TSG-V-006: 2018, kar zopet lahko povzroča težave pri pridobitvi uporabnih dovoljenj. Poleg tega Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) v povezavi z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah (ZVEtL) in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča ZVEtL-1 in novelo SPZ prinaša kar nekaj sprememb v načinu evidentiranja, ki vplivajo na izdelavo projektne dokumentacije predvsem v primeru ločnice med stavbo in zunanjo ureditvijo – npr. sestavine delov stavb, območja služnosti in stavbne pravice, pomožne nepremičnine.

Zato je Inženirska zbornica Slovenije pripravila priročnik, ki bo v pomoč  tako projektantom kot geodetom pri njihovem delu in v okviru tega izobraževanja bo tudi predstavljena vsebina priročnika in izpostavljene najbolj kritične vsebine.

Program za izobraževanje

  1. Podatki, ki se evidentirajo v katastru nepremičnin in izkazujejo v elaboratih vpisa in sprememb stavb ter se pod enakimi in podobnimi termini uporabljajo pri projektiranju
  2. Prikaz razhajanj v definicijah in obrazložitve za uporabnike
  3. Predlog dopolnitev Kataloga stavb in Tehnične smernice TSG-V-006: 2022
  4. Obrazložitev možnosti, ki jih podaja ZKN in novela SPZ, ki bi jih bilo potrebno vključiti v projektno dokumentacijo
  5. Razprava

Cena: 156€

Za ogled predavanja boste prejeli 3 kreditne točke (3 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj