Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Dimenzioniranje zadrževalnih sistemov pri odvodnji padavinskih voda

dr. Primož Banovec, univ.dipl.inž.grad. / dr. Matej Uršič, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž.

V predavanjih bodo predstavljena slovenska zakonska izhodišča in uporabna praksa vezana na dimenzioniranje odvodnje padavinskih voda, saj predstavlja odvodnja padavinskih voda tako iz tehničnega, kot tudi zakonskega vidika kompleksen izziv. Odvodnja in zadrževanje bosta analizirana tako iz vidika Zakona o vodah, ki obravnava v prvi vrsti fluvialne poplave, kot Zakona o varstvu okolja, ki naslavlja izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, kamor se umeščajo tudi padavinske vode. Povezava med njima pa ni dosledna.

V predavanju se bomo dotaknili tudi interakcije z dvema dodatnima podsistemoma, ki spadata v domeno blizu javnih služb: odvodnja voda iz kmetijskih zemljišč (hidromelioracije) in odvodnja voda iz javnih cest.

 

Predavanje bo usmerjeno v praktično-izvedbeni okvir oblikovanja rešitev odvodnje padavinskih voda, predvsem iz vidika pridobitve pozitivnega vodnega mnenja (soglasja), kakor tudi pozitivno mnenje izvajalca javne službe odvajanja odpadnih (padavinskih) voda.

Predavanje bo izpostavilo nekatere pomanjkljivosti, predvsem pomanjkanje ustrezne zakonodaje in pravilnikov, pa tudi na to vezan pomanjkljiv institucionalni okvir, ki jih nadomešča uporaba standardov, ki so priporočljivi za praktično uporabo v postopku načrtovanja.

Predavanje bo zajelo prikaz nekaterih sodobnih programskih orodij in podatkovnih virov, ki so pomembni za modeliranje in oblikovanje sodobnih trajnostnih rešitev.

Predavanje bo usmerjeno tudi v razjasnitev nekaterih terminoloških nedoslednosti, saj se nekateri izrazi iz tega področja, predvsem »meteorne vode« in »zaledne vode« pogosto uporabljajo neustrezno tudi v strokovni komunikaciji.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj