Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Načrtovanje geotehničnih preiskav in geotehničnega projektiranja

Dr. Dragotin Ocepek, univ.dipl.inž.geol.


Izobraževanje je namenjeno tako pooblaščenim inženirjem pri poklicnem delu kot naročnikom pri pripravi in izdelavi projektnih nalog ter pri kakovostnejšemu vodenju investicijskih projektov. Tudi za projektne vodje, lastnike in upravljavce izvajalskih podjetij so predavanja pomembna za skupno uveljavljanje kakovosti pri načrtovanju trajnostne gradnje ter končno za ustrezno umestitev načrtovane gradnje v dano naravno okolje ter zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov na okolje. Geotehnične raziskave bomo prikazali na podlagi razdelitve v priročniku: inženirskogeološke, hidrogeološke, geomehanske ter inženirsko geofiziko.

Vsem je skupni temelj GEOTEHNIKA, ki se med njimi prepleta in služi tako gradbenikom kot inženirskim geologom, geotehnologom ter rudarjem. Prikazali bomo Geotehnični inženiring z uporabo znanosti mehanike zemljin in hribinske mehanike, inženirske geologije ter drugih gradbenih ved, ki se ukvarjajo s konstrukcijami, industrijo pridobivanja mineralnih surovin in hrambo odpadnih snovi, kot tudi varovanjem okolja. Geotehnične raziskave so namenjene najprej pravilni umestitvi kakršnega koli objekta v prostor, nato pridobitvi ustreznih parametrov za projektiranje ter nadaljnji optimizaciji med samo izvedbo.

V predavanju bomo prikazali osnove izdelave projektne naloge v smislu načrtovanja geotehničnih preiskav za izdelavo različnih faz projektne dokumentacije pri procesu graditve stavb in inženirskih objektov za potrebe gradbenega in/ali geotehničnega inženiringa.

V predavanju bomo podrobno opredelili vse vidike načrtovanja geotehničnih preiskav, ki vplivajo na kakovost nadaljnjega projektiranja in same izvedbe.

Prikazali bomo vlogo inženirja oz. vodje gradnje investitorja, ki posredno določa tudi obseg in kakovost projektnih raziskav in odloča o izvedbi dodatnih raziskav, če se ugotovi, da so te potrebne. Zato tudi prevzema svoj del odgovornosti za zanesljivost gradnje v deležu, ki izhaja iz zanesljivosti pridobljenih geotehničnih podatkov, če je neutemeljeno zavrnil zahteve za izvedbo dodatnih raziskav.

Podrobno bomo predstavili pomen rezultatov in natančnosti dobljenih mehanskih parametrov za obravnavan projekt ter prikazali merila za vrednotenje pridobljenih podatkov na osnovi izkušenj in podatkov iz literature, pridobljenih v podobnih geotehničnih razmerah.

Prikazali bomo osnovne vidike načrtovanja geotehničnih raziskav na podlagi obvezne uporabe standarda SIST EN 1997:2005, ki določa tudi osnovne pogoje geotehničnega projektiranja in je v inženirski praksi v Republiki Sloveniji ustrezno uzakonjen, vključno z nacionalnimi aneksi.

Obravnavali bomo metode in postopke pri izvedbi geotehničnih raziskav za določanje materialnih lastnosti zemljin in kamnin ter drugih geotehničnih pogojev, ki predstavljajo osnovne podatke za inženirsko presojo mehanske odpornosti, stabilnosti in uporabnosti zahtevnejših stavb in inženirskih objektov.

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj