Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Pritrjevanje nosilnih in nenosilnih elementov z uporabo naknadno vgrajenih sider

mag. Dušica Drobnič, univ.dipl.inž.grad.


Naknadno vgrajena pritrdila oz. sidra so gradbeni proizvodi za katere velja Uredba o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011. Zato mora proizvajalec tovrstnih proizvodov za dajanje na trg podati Izjavo o lastnosti. Podlaga za izdelavo Izjave pa za to vrsto proizvodov predstavljata Evropska tehnična ocena in Certifikat o nespremenjljivosti lastnosti oz. tovarniške kontrole proizvodnje (odvisno od sistema AVCP). 

Za določitev lastnosti sider, ki so podane v Evropski tehnični oceni se uporabljajo Evropski ocenjevalni dokumenti (EAD), ki jih izdaja Evropska organizacija za tehnične ocene (EOTA). V predstavitvi bodo opisane najpogostejše vrste sider in EAD-ji, ki predstavljajo tehnične specifikacije za določitev lastnosti in potrjevanje skladnosti. Ocenjevanje lastnosti v veliki meri poteka preko ocenjevanja rezultatov preiskav, zato bodo v predstavitvi predstavljene tudi nekatere vrste preiskav, ki se izvajajo za sidra. 

Ko se pa sidro skupaj z vsemi ustreznimi dokumenti pojavi na trgu, je za doseganje izkazanih lastnosti potrebno tudi spoštovanje parametrov za vgradnjo, ki so določeni v ETA ter v navodilih s strani proizvajalca. V predstavitvi bodo opisani nekateri najpomembnejši paramteri za vgradnjo in kaj se lahko zgodi v kolikor jih ne spoštujemo. 

Seveda pa mora biti izbira sider povezana tudi s predhodnim izračunom oz. projektiranjem. V predstavitvi bodo navedeni dokumenti, ki se uporabljajo za projektiranje sider in kako je projektiranje povezano z lastnostmi podanimi v ETA.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj