Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Računsko doseganje merila sNES in predstavitev primernih pasivnih strategij

Mitja Lenassi, univ.dipl.inž.str.

Prvi odstavek 25. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) določa, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič energijske (sNES), 83. člen istega določa, da ta zahteva velja za tiste stavbe, za katere so vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene od 31. decembra 2020 dalje. Zakon v 26. členu opredeljuje »Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe«, pri čemer je v veljavi še vidno tisti, sprejet s strani Vlade RS aprila 2015, ki za sNES, nove ali podvržene večjim prenovam, glede na oboje in njihovo vrsto opredeljuje z dvojim:

• z največjo dovoljeno vrednostjo primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto (kWh/m2a)

• z najmanjšim deležem obnovljivih virov energije, izraženim z RER po REHVA (%).

Na izobraževanju bodo predstavljena računska izhodišča s štirimi računskimi primeri vrednosti kazalnika primarne energije (EPP) ter deleža obnovljivih virov energije (RER) po REHVA, kot tudi primerne pasivne strategije za stavbe v slovenskem notranjem in obalnem podnebnem področju. 

Za konec bo še posebej predstavljen računski primer omejevanja moči in izkoriščenosti ventilatorskega sistema, kot ga to v točki 6.5.3.1 podaja ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1 - 2016 za ventilatorske sisteme z napisno ploščico več kot 3,7 kW pri projektnih pogojih.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj