Pozdravljeni, prijavite se. eINŽENIR
Prijava v E-izobraževanje IZS: Prijava
* prijava je mogoča samo za člane eINŽENIRJA

eIZOBRAŽEVANJA IZS

Vpliv visokonapetostnih daljnovodov na komunalno in energetsko infrastrukturo

dr. Primož Hrobat, univ.dipl.inž.el. / dr. Dušan Huč, univ.dipl.inž.el.

Vsak poseg v vplivnem območju daljnovodov zahteva predhodno preverbo vplivov in sprejem zahtevanih zaščitnih ukrepov. Zato je potrebno, da se pooblaščeni inženirji seznanijo z osnovami in razumevanji, kaj pomeni novogradnja ali rekonstrukcija ceste, ograje, vodovoda in drugih linijskih ali nelinijskih objektov.

V sklopu izobraževanja bodo s stališča vplivov VN daljnovodov na komunalno in energetsko infrastrukturo predstavljeni:

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV,

- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, (kar je v povezavi z deli v varovalnih pasovih),

- Standard SIST EN 50341-1. (deli standarda, ki se nanašajo na izvedbo ukrepov),

- Standard SIST EN 50341-3-21:2009, (deli standarda, ki se nanašajo na iznos potenciala),

- Predstavitev študije št. 2392, Določitev frekventnih mest in obravnava induktivnih, kapacitivnih in konduktivnih vplivov v vplivnem območju EEO.

Glavni dejavniki za nastanek posameznega vpliva (predstavitev glavnih parametrov, ki vplivajo na nastanek posameznega vpliva),

Njihov vpliv na infrastrukturo v neposredni bližini (kakšen vpliv in posledice ima posamezen vpliv na infrastrukturo, ki se nahaja v bližini stebrov nadzemnih vodov in daljnovoda),

Ukrepi za njihovo znižanje (kateri ukrepi se uporabljajo za omilitev posameznih vplivov).

Seznanili se bomo še s pojmi in ukrepi:

- Frekventna mesta (kaj so, kako jih določimo, kakšni so postopki za njihovo obravnavo),

- Napetost dotika in koraka (osnove, kako se določi napetost dotika glede na čas in dodatne dejavnike),

- Izvedbe zaščitnih ukrepov pri previsokih napetostih (podatki, ki so potrebni za izvedbo ukrepov na terenu, njihova pravilna izvedba, posledice neustrezne izvedbe, nadzor pri izvedbi),

- Izvedbe možnih ukrepov za različno infrastrukturo, komunalna infrastruktura, energetska infrastruktura, TK vodi, plinovodi,

- Pregledi in meritve po izvedbi ukrepov.

Izobraževanje je namenjeno pooblaščenim in nadzornim inženirjem, izvajalcem, upravljalcem infrastrukture in vsem, ki jih tematika zanima.

Udeleženci se bodo seznanili z zakonskimi zahtevami in pogoji, dejavniki, na katere je treba biti pozoren pri gradnji v vplivnem področju nadzemnih vodov, in praktičnimi primeri izvedbe.

Cena: 94€

Za ogled predavanja boste prejeli 2 kreditni točki (2 KT)

Videogalerija

Prijava

Za ogled videoposnetkov morate biti prijavljeni.

Nazaj